Regulamin Tour de Kokotek

 1. Organizatorami TOUR DE KOKOTEK są: Stowarzyszenie Młodzieżowe NINIWA i Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej w Kokotku.
 2. W wyścigach TOUR DE KOKOTEK mogą wziąć udział osoby pełnoletnie na własną odpowiedzialność lub osoby niepełnoletnie w towarzystwie lub za pisemną zgodą opiekuna.
 3. Wyścig organizowany jest w otwartym ruchu drogowym.
 4. Przed rajdem uczestnik zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny roweru i zadbać o bezpieczeństwo. Każdy uczestnik powinien posiadać kask rowerowy.
 5. Każdy uczestnik musi dostosowywać się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
 6. Uczestnicy startujący w kategoriach powyżej 16 roku życia zobowiązani są do startu z sakwami rowerowymi zamontowanymi na tylnym bagażniku roweru. Sakwy razem z obciążeniem powinny ważyć w sumie 15 kg dla mężczyzn i 10 kg dla kobiet. Za przygotowanie sakw oraz obciążenia odpowiedzialny jest uczestnik wyścigu. Sakwy będą ważone przed startem.
 7. Uczestnicy jadą wyłącznie wyznaczoną trasą posługując się oznaczeniami przy drodze oraz mapką.
 8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe z winy uczestników lub osób trzecich. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą ich opiekunowie.
 9. Uczestnik dopuszczający się skrócenia trasy, stwarzający zagrożenie dla innych uczestników TOUR DE KOKOTEK lub nie przestrzegania przepisów ruchu drogowego zostanie zdyskwalifikowany.
 10. Warunkiem wzięcia udziału w wyścigu TOUR DE KOKOTEK jest podpisanie się na liście uczestników oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 11. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
 12. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:
 • Administratorem Twoich danych osobowych będzie Oblackie Centrum Młodzieży, ul. Posmyk 5, 42-700 Lubliniec, adres e-mail: info@kokotek.pl.
 • Dane będą przechowywane w bazie administratora, w celu rejestracji, zapisów na wyścig Tour de Kokotek oraz ogłoszenia wyników na wspólnej liście. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez miesiąc od daty zakończenia wyścigu Tour de Kokotek 2020. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału oraz bycia sklasyfikowanym w wyścigu Tour de Kokotek.
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do rejestracji i udziału w wyścigu Tour de Kokotek. Cofnięcie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w trakcie trwania wyścigu Tour de Kokotek będzie wiązało się z przerwaniem uczestnictwa w wyścigu oraz zdyskwalifikowaniem.