Rozważanie Ewangelii na sobotę, 17 grudnia

Mt 1,1-17 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i […]

Mt 1,1-17
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Znawcy Biblii tłumaczą ten rodowód Jezusa Chrystusa następująco: jest on tak skomponowany, że w każdym z wymienionych trzech etapów czasowych podanych jest czternaście pokoleń. Dla Żydów zaś każda litera alfabetu ma przyporządkowaną cyfrę. Imię Dawid, które pojawia się w centrum rodowodu, zawiera trzy spółgłoski: litery D + W + D to odpowiednio 4 + 6 + 4 = 14. Dla Żydów przesłanie tego rodowodu jest jednoznaczne: Jezus jest po trzykroć nowym Dawidem, oczekiwanym Mesjaszem. Nie szukajcie innego, nie oczekujcie innego. Zachęcam do posłuchania konferencji ks. prof. Waldemara Chrostowskiego pt. Ewangelia Św. Mateusza.
A jak ja szukam Zbawiciela w tym Adwencie, jak Go oczekuję?

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl