16 kwietnia| Wiadomości

CBOS: trzy czwarte Polaków za altruizmem, jedna piąta nastawiona egoistycznie

Niemal trzy czwarte Polaków (73%) twierdzi, że obecnie trzeba być wrażliwym i gotowym do pomocy innym ludziom. Jedna piąta (20%) […]

Niemal trzy czwarte Polaków (73%) twierdzi, że obecnie trzeba być wrażliwym i gotowym do pomocy innym ludziom. Jedna piąta (20%) uważa natomiast, że należy koncentrować się na swoich sprawach, nie zważając na nikogo – takie dane przynosi sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadzony w lutym.

Odsetek skłaniających się ku altruizmowi jest nie tylko wyższy niż przed dwoma laty, kiedy badano tę kwestię poprzednio, ale także najwyższy, od 2002 roku, odkąd CBOS o nią pyta. Jednocześnie najmniej respondentów w historii tych badań przejawia nastawienie egoistyczne.

Nastawienie egoistyczne częściej przejawiają badani poniżej 35. roku życia, którzy – zaznacza CBOS – z racji charakterystycznych dla tego wieku uwarunkowań, takich jak zakładanie rodziny czy kariera zawodowa, są bardziej skoncentrowani na sobie. Są to także osoby relatywnie często znajdujący się w złej sytuacji materialnej oraz najsłabiej wykształceni.

Natomiast ku postawie altruistycznej najbardziej skłaniają się ludzie mający od 55 do 64 lat, mieszkańcy największych miast, ankietowani z gospodarstw domowych o wysokich dochodach przypadających na osobę (1800 złotych i więcej) oraz bardziej zaangażowani w praktyki religijne, szczególnie uczestniczący w nich kilka razy w tygodniu.

Niemal dwóm trzecim Polaków (63%) zdarzyło się wcielić postawę altruistyczną w życie. Tyle osób kiedykolwiek dobrowolnie i nieodpłatnie pracowało na rzecz swojego środowiska, Kościoła, osiedla, miejscowości lub na rzecz potrzebujących. Obecny odsetek angażujących się w taką działalność jest zbliżony do tego sprzed dwóch lat i wyższy od wcześniejszych, rejestrowanych w latach 2002-2016.

Wolontariusze

Doświadczenie nieodpłatnej, dobrowolnej pracy na rzecz otoczenia lub potrzebujących wyraźnie częściej niż przeciętnie mają osoby z wyższym wykształceniem, uzyskujące najwyższe dochody per capita oraz najbardziej zaangażowane w praktyki religijne. Nieco częściej pracowali społecznie badani skłaniający się ku altruizmowi niż kierujący się postawą egoistyczną, jednak różnica między tymi grupami w skali świadczenia pomocy jest – co ciekawe – stosunkowo niewielka.

W ciągu minionego roku nieodpłatną pracę na rzecz innych wykonywała ponad jedna czwarta Polaków (26%), tj. minimalnie więcej niż dwa lata temu (o 3 punkty procentowe) i zarazem najwięcej, odkąd to monitorujemy.

Aktualnym, ubiegłorocznym doświadczeniem pracy społecznej wyróżniają się na tle pozostałych badani mający od 35 do 44 lat, mieszkańcy wsi, mający wyższe wykształcenie, specjaliści i kadra kierownicza, technicy i średni personel, rolnicy, a także osoby uczące się lub studiujące oraz uczestniczące w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu.

Badanie przeprowadzono w dniach 6–16 lutego 2020 roku na liczącej 958 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: KAI

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.