Rozważanie Ewangelii na niedzielę, 27 sierpnia

Mt 16,13-20 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?». A oni […]

Mt 16,13-20

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego».

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze kró­lestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie zwią­zane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Wyznanie Piotra jest całkowitym oparciem się na Jezusie. Jest ono uznaniem, że poza Chrystusem nie ma autentycznego szczęścia, miłości ani wypełnienia swojego życia  sensem, bo tylko On jest Zbawicielem. Pod przewodnictwem papieża, czyli Piotra naszych czasów, cały Kościół jest powołany do tego, by wspólnie stawiać Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu i uczyć się życia zgodnego z wyznawaną wiarą.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl